Dofinansowanie

EKOKREDYT


Jest wiele możliwości finansowania Inwestycji związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą finansowania uwzględniając rodzaj Inwestycji.

1. Przeznaczenie

Kredyt na sfinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła

2. Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki

3. Dla kogo?

- osoby fizyczne

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 100% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 0% do 36 miesięcy lub do 5% (zmienne) powyżej 36 miesięcy
Prowizja: ustalana indywidualnie

5. Dodatkowe informacje

wymaganych dokumenty dotyczące osiąganych dochodów: Umowa o pracę na czas nieokreślony - minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia
Umowa o prace na czas określony - minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia, przy czym okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące) Emerytura - minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia Renta - minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia, jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może ć krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące) Świadczenie przedemerytalne - minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
Działalność rolnicza - uzyskiwanie dochodu od co najmniej 3 miesięcy Działalność gospodarcza - Pełna księgowość, KPiR, Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa - minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tego tytułu
Kredyt może zostać udzielony wyłącznie jednemu Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)
Przy kwocie poniżej 15 tyś kredyt udzielony może zostać na oświadczenie Minimalny dochód Klienta wynosi 500 zł Bank wymaga zgody współmałżonka Kredytobiorcy dla umów powyżej 20 tyś brutto.

Bank nie wymaga: przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym, przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej, przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia, dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym, zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych
1. Przeznaczenie

Finansowanie inwestycji dotycze działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przy czym inwestowane urządzenia muszą zmniejszać zużycie energii o minimum 20%.

2. Forma dofinansowania

Kredyt oraz dotacja NFOŚiGW.

3. Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Beneficjent musi spełniać warunek ustawy, tj.musi mieć zarejestrowaną działalność na terenie Polski, posiadać dostępny limit pomocy de minimis.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia:
kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych
dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych
Okres kredytowania: 10 lat
Prowizja: ustalana indywidualnie

5. Koszty kwalifikowane

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych do uzyskania dotacji w ramach nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.
Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
projekt i przygotowanie dokumentacji technicznej
nabycie i instalację urządzeń, materiałów, technologii
prace budowlano-montażowe
przeprowadzenie weryfikacji inwestycji

6. Dodatkowe informacje

wymagany jest raport z oceny projektu modernizacji technologii w oparciu o wytyczne Programu
czas trwania: do końca 2016 roku lub do wyczerpania środków
pula środków: 60 mln PLN
minimalna kwota kredytu: 20 000 PLN
wypłata dotacji do końca 2017 roku, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji
bezpłatne doradztwo techniczne: profesjonalny zespół inżynierów PolSEFF przeprowadzi analizę techniczną inwestycji
dotacja przeznaczona jest na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu
1. Przeznaczenie

Finansowanie inwestycji dotycze działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przy czym inwestowane urządzenia muszą zmniejszać zużycie energii o minimum 20%..

2. Forma dofinansowania

Kredyt oraz dotacja NFOŚ.

3. Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
spółdzielnie mieszkaniowe,
Beneficjent (również Spółdzielnia) musi spełniać warunek ustawy, tj.musi mieć zarejestrowaną działalność na terenie Polski, posiadać dostępny limit pomocy de minimis.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia:
kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych
dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: od 4.0% + Wibor 1M
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 1M
Prowizja: 3.5%

5. Koszty kwalifikowane

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych do uzyskania dotacji w ramach nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.
Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
projekt i przygotowanie dokumentacji technicznej
nabycie i instalację urządzeń, materiałów, technologii
prace budowlano-montażowe
przeprowadzenie weryfikacji inwestycji

6. Dodatkowe informacje

wymagany jest raport z oceny projektu modernizacji technologii w oparciu o wytyczne Programu
czas trwania: do końca 2016 roku lub do wyczerpania środków
pula środków: 60 mln PLN
minimalna kwota kredytu: 20 000 PLN
wypłata dotacji do końca 2017 roku, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji
bezpłatne doradztwo techniczne: profesjonalny zespół inżynierów PolSEFF przeprowadzi analizę techniczną inwestycji
dotacja przeznaczona jest na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu
1. Przeznaczenie

Zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym, m.in.: kotły centralnego ogrzewania (gazowe, opalane biomasą), pompy ciepła i/lub rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne.

2. Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest conajmniej 2 kredytobiorców.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: kredyt do 150 000 PLN brutto.
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie:
do 36 miesięcy: 8%
od 37 do 120 miesięcy: 7.0% + Wibor 6M
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 6M
Prowizja: 7.0% (może zostać obniżona do 6.0% w przypadku nabycia np. karty kredytowej lub ROR)
Prowizja: 3.5%

5. Dodatkowe informacje
czas trwania: do odwołania oferty
pula środków: n/d
1. Przeznaczenie

Zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym, m.in.: kotły centralnego ogrzewania (gazowe, opalane biomasą), pompy ciepła i/lub rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne.

2. Forma dofinansowania

Kredyt konsumencki

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest conajmniej 2 kredytobiorców.

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: kredyt do 150 000 PLN brutto.
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie:
do 36 miesięcy: 8%
od 37 do 120 miesięcy: 7.0% + Wibor 6M
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 6M
Prowizja: 7.0% (może zostać obniżona do 6.0% w przypadku nabycia np. karty kredytowej lub ROR)
Prowizja: 3.5%

5. Dodatkowe informacje
czas trwania: do odwołania oferty
pula środków: n/d
1. Przeznaczenie

Finansowanie udzielane jest na na modernizację systemów grzewczych i wykorzystanie OZE

2. Forma dofinansowania

Kredyt oraz dopłata

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą
wspólnoty mieszkaniowe
nadleśnictwa

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia:
100.000 zł dla osób fizycznych
300.000 zł dla pozostałych Kredytobiorców
dopłata dotyczy wsparcia w oprocentowaniu przez pierwsze 60 miesięcy
Okres kredytowania: do 10 lat
Dopłata: do 5 lat
Oprocentowanie:
do 60 miesięcy: Wibor 3M, w kolejnych miesiącach: Wibor 3M + 2%
Kliknij i sprawdź aktualne stawki Wibor 3M
Okres dopłaty do oprocentowania: 5 lat
Prowizja: 2.0%

5. Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii
zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii
koszt doprowadzenia gazu (przyłącza) do modernizowanej kotłowni
roboty budowlano-montażowe, dotyczące przedmiotu kredytowania, pod warunkiem ich udokumentowania fakturami
podatek VAT

6. Dodatkowe informacje

czas trwania: do odwołania oferty
1. Przeznaczenie

Kredyt na inwestycje w odnawialne źródła energii i kogenerację

2. Forma dofinansowania

Kredyt

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne; mśp

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: nie więcej niż 80% kosztów realizowanej inwestycji oraz nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowanych
oraz
do 1.000.000 zł w przypadku budowy systemów zaopatrzenia w ciepło
do 5.000.000 zł w przypadku instalacji energetycznych
Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: zgodne z tabelą oprocentowania banku, pomniejszone o dopłatę WFOŚiGW
Okres dopłat do oprocentowania: 5 lat
Prowizja: 2%

5. Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifkowanych zaliczamy:
zakup materiałów i urządzeń
roboty budowlano-montażowe związane z wykonywanym źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródło energii, w tym wykonanie dolnego źródła dla pompy ciepła
rozruch mechaniczny i technologiczny
niezbędna budowa, adaptacja, remont lub przebudowa obiektów budowlanych związanych z technologią instalacji energetycznej
transport urządzeń

6. Dodatkowe informacje

czas trwania: do 31 grudnia 2016
1. Przeznaczenie

Leasing na panele fotowoltaiczne

2. Forma dofinansowania

Leasing operacyjny

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
MŚP
duże przedsiębiorstwa

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 90% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 5 lat
Oprocentowanie: stawki ustalane indywidualnie, oparte na stawce Wibor 1M
Prowizja: stawki ustalane indywidualnie
Wkład własny: 10% - 40%
Wykup: 10% - 16%
1. Przeznaczenie

Leasing na panele fotowoltaiczne

2. Forma dofinansowania

Leasing operacyjny

3. Dla kogo?

Osoby fizyczne;
MŚP
duże przedsiębiorstwa

4. Szczegóły wsparcia

Wysokość wsparcia: do 90% wartości inwestycji
Okres kredytowania: 5 lat
Oprocentowanie: stawki ustalane indywidualnie, oparte na stawce Wibor 1M
Prowizja: brak
Wkład własny: 10% - 45%
Wykup: 16%

DOTACJE


Obecnie dostępne są różne źródła finansowania inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w tym w szczególności w elektrownie fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych źródeł finansowania inwestycji jako najciekawsze propozycje wsparcia. W sytuacji gdyby dotacje z różnych powodów nie mogły zostać wykorzystane możliwe są systemy wsparcia oparte o preferencyjne kredyty inwestycyjne.

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację POIiŚ to ok. 27,41 mld EURO. Pod względem budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014-2020.

W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:

Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Infrastruktura drogowa dla miast, Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury, Pomoc techniczna.

Przy realizacji zadania najbardziej istotne będą:

OŚ PRIORYTETOWA I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI – 1 828 430 978 EURO PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Grupy docelowe: użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych (w zakresie biogazu) i ciepłowniczych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Grupy docelowe: wsparcie przewidziane dla dużych przedsiębiorstw, grupami docelowymi wsparcia będę odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Grupy docelowe: wsparcie przewidziane jest dla organów władzy publicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – 1 000 000 000 EUR PRIORYTET INWESTYCYJNY 7E. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
dla poszczególnych województw, jako uzupełnienie opisanych powyżej programów ogólnopolskich. W każdym województwie obowiązkowym elementem programu regionalnego był komponent odpowiadający za dofinansowanie projektów związanych z energetyką, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Komponenty te kładły nacisk na różnego rodzaju przedsięwzięcia w zależności od strategii i kierunków działania kluczowych dla danego regionu.

Priorytet inwestycyjny „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
Priorytet Inwestycyjny „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.”
Rozproszone, odnawialne źródła energii. Celem programu jest: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
To jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspierającą dla polskich Wnioskodawców pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami Programu Life mogą być: przedsiębiorcy, administracja publiczna, organizacje pozarządowe.

W przypadku zainteresowania oferujemy indywidualne dobranie systemu wsparcia inwestycji uzależnionego od warunków konkursowych jak również okresu naboru wniosków dla poszczególnych programów.
System finansowania mikroinstalacji jest prowadzony poprzez nabór wniosków o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w proporcji:

dotacja na mikroinstalację do 40% dofinansowania (w zależności od rodzaju instalacji i roku podpisania umowy) pożyczka na pozostały koszt zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnego źródła energii Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

woj. dolnośląskie – do 45%
woj. kujawsko-pomorskie – do 55%
woj. lubelskie – do 70%
woj.lubuskie - do 55%
woj. łódzkie – do 55%
woj. małopolskie – do 55%
woj. opolskie – do 55%
woj. podkarpackie – do 70%
woj. podlaskie – do 70%
woj. pomorskie – do 55%
woj. śląskie – do 45%
woj. świętokrzyskie – do 55%
woj. warmińsko-mazurskie – do 70%
woj. wielkopolskie – do 45%
woj. zachodniopomorskie – do 55%
woj. mazowieckie: 45%
Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych Nowoczesne systemy odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw rolnych są wspierane przez szereg programów.

Programy ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.
Skontaktuj się z nami!